Vienkartines sumos ir kasos aparatai

Kopûstai eina á vienà ið akivaizdþiausiø vietinës virtuvës darþoviø. Yra daug patiekalø, kurie yra pagaminti remiantis baltais kopûstais arba kopûstais. Paskutiniais sumetimais elektrinis kopûstø smulkintuvas yra labai vertinga áranga vieðojo maitinimo parduotuvëse, restoranuose ir kitose patalpose, taip pat namø laukuose.

Elektrinis kopûstø smulkintuvas leidþia smulkiai supjaustyti bet koká ðios darþovës kieká. Prieð pjaustant galvà, kopûstai netenka virðutiniø lapø ir tik tada jie skiriami smulkinimui. Bet kol jie atsiduria pjaustyklëje, turite atimti ið jø sunkià ðakná. Deja, ðá centrà reikia sukurti su peiliu, nes ðiuolaikinis pjaustytuvas turi galimybæ nupjauti ðakná græþtuvu. Prietaiso galvutë turi vidutinio dydþio kopûstø galvà, kai tai labai sunku, tada prieð pjaunant jà reikia perpjauti. Slicer & nbsp; pagamintas ið nerûdijanèio plieno. Maðinos korpusas daþomas trijø sluoksniø laku. Dël slankiojo guolio ir specialios sandarinimo sistemos, visa konstrukcija nëra jautri aplinkos sàlygoms, susijusioms su kopûstø pjaustymo procesu. Kad elektrinis smulkintuvas bûtø apsaugotas, pagrindiná velenà reikia sutepti kas penkiolika metø, taip pat ieðkoti V-dirþø átempimo. Smulkintuvà varo elektros pavara, kuri, spaudos pavaros dëka, sukelia pjovimo diskà, kuris visada yra pagamintas ið ketaus. Pagrindinis velenas, ant kurio yra pamatas, yra palaikomas taip, kad bûtø uþtikrintas paprastas ir ilgalaikis smulkintuvo naudojimas. Kopûstø smulkinimas naudojant elektriná smulkintuvà nesukelia per daug darbo, sutrumpina smulkinimo laikà ir nereikalauja didelës fizinës grupës, todël laikoma paprastø pjaustytuvø sëkme. Kuris yra didþiulis teiginys, kad sëkmingai susmulkina didþiulë ðios darþovës dozë. Kita tokio prietaiso vertë yra ta, kad susmulkinti kopûstai neturi vilties iðkristi ir pakratyti kità kambará. Ir kadangi dël specialaus kûgio bunkerio, kopûstai patenka tiesiai, pvz., Á statinæ, didelá puodà, maiðelá ar silosà.